हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ भाद्र २२ गते बुधबार १२:५१:३३ बजे

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना । २०७९ भाद्र २२ गते बुधबार

थप सूचना/समाचार