हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बजेट प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (सूचीमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ श्रावण १६ गते सोमबार ११:३४:२२ बजे

बजेट प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (सूचीमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बजेट प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (सूचीमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ श्रावण १६ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन