हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

निजामती सेवा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ श्रावण १२ गते बिहीबार १६:१६:५५ बजे

निजामती सेवा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती सेवा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) २०७९ श्रावण १२ गते बिहीबार

थप सूचना/समाचार