हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

प्रशासन जर्नलको १३६ औं अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सूचना ।

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७९ श्रावण ६ गते शुक्रबार १५:०६:१४ बजे

प्रशासन जर्नलको १३६  औं अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन जर्नलको १३६ औं अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सूचना । २०७९ श्रावण ६ गते शुक्रबार

थप सूचना/समाचार