हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

नमुना कानुन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७७ भाद्र २३ गते मंगलबार ११:५७:११ बजे

नमुना कानुन डाउनलोड गर्नको लागि तलको PDF वा Word को Icon मा click गर्नुहोस ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नमुना कानुन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७७ भाद्र २३ गते मंगलबार
२. नमुना कानुन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७७ भाद्र २३ गते मंगलबार
३. नमुना कानुन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७७ भाद्र २३ गते मंगलबार
४. नमुना कानुन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७७ भाद्र २३ गते मंगलबार
५. नमुना कानुन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७७ भाद्र २३ गते मंगलबार

थप नमुना कानुन