हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नमूना कानुन ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६ भाद्र १५ गते आइतबार १४:०४:०० बजे

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नमूना कानुन ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नमूना कानुन । २०७६ भाद्र १५ गते आइतबार
२. स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नमूना कानुन । २०८० श्रावण १२ गते शुक्रबार

थप नमुना कानुन