हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट कार्यालयको ईमेल फोन एक्सन
३१. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोक Web Site ddcsindhupalchowk@gmail.com 011-620102
३२. बागमती प्रदेश दोलखा जिल्ला समन्वय समिति दोलखा Web Site ict.ddcdolakha@gmail.com 049-421493
३३. बागमती प्रदेश रामेछाप जिल्ला समन्वय समिति रामेछाप Web Site ddcramechhap@gmail.com 048-540347
३४. बागमती प्रदेश सिन्धुली जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुली Web Site dccsindhuli@gmail.com 47-520144
३५. बागमती प्रदेश ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति ललितपुर Web Site info@ddclalitpur.gov.np 01-5523410
३६. गण्डकी प्रदेश लमजुङ जिल्ला समन्वय समिति लम्जुङ्ग Web Site info@ddclamjung.gov.np 066-520144
३७. गण्डकी प्रदेश मनाङ जिल्ला समन्वय समिति मनाङ Web Site ddcmanang@gmail.com 066-440244
३८. गण्डकी प्रदेश गोरखा जिल्ला समन्वय समिति गोरखा Web Site info@ddcgorkha.gov.np 064-420160
३९. गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला समन्वय समिति तनहुँ Web Site info@ddctanahun.gov.np 065-540144
४०. गण्डकी प्रदेश स्याङजा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्गजा Web Site sitasundas@gmail.com 063-420458
४१. गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला समन्वय समिति कास्की Web Site ddckaski@gmail.com 061-464346
४२. गण्डकी प्रदेश पर्वत जिल्ला समन्वय समिति पर्वत Web Site mail@ddcparbat.gov.np 067-420154
४३. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङ Web Site infodccmustang@gmail.com 069-440044
४४. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जिल्ला समन्वय समिति बाग्लुङ्ग Web Site info@ddcbaglung.gov.np 068-522556
४५. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दी Web Site info@ddcmyagdi.gov.np 069-520108
Showing 31 to 45 of 77 entries | Takes 1.08 seconds to render