हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 1.11 seconds to render