हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२२ विस्तृतमा
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी शिखर नगरपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी आदर्श गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी के.आई.सिंह गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जोरायल गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी सायल गाउँपालिका, डोटी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 1.22 seconds to render