हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कर्णाली प्रदेश जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. कर्णाली प्रदेश जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
३. कर्णाली प्रदेश जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
५. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तिला गाउँपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. कर्णाली प्रदेश जुम्ला पातारासी गाउँपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
७. कर्णाली प्रदेश जुम्ला सिंजा गाउँपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. कर्णाली प्रदेश जुम्ला हिमा गाउँपालिका, जुम्ला २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 1.05 seconds to render