हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
३. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा थवाङ गाउँपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२३ विस्तृतमा
४. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा माडी गाउँपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
७. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा लुङग्री गाउँपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार २४ गते आइतबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
९. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
१०. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनिल स्मृति गाउँपालिका, रोल्पा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 1.1 seconds to render