हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ६२   बजेट पेश नभएका: २३

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका, स्याङजा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
२. गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका, स्याङजा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-९ विस्तृतमा
३. गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङजा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-९ विस्तृतमा
४. गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका, स्याङजा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार २०८१-३-८ विस्तृतमा
५. गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका, स्याङजा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६. गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, स्याङजा २०८१/८२ भएको २०८१ असार २ गते आइतबार २०८१-३-३ विस्तृतमा
७. गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
८. गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङजा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२० विस्तृतमा
९. गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-९ विस्तृतमा
१०. गण्डकी प्रदेश स्याङजा बिरुवा गाउँपालिका, स्याङजा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
११. गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाउँपालिका, स्याङजा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
१२. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भानु नगरपालिका, तनहुँ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
१३. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भिमाद नगरपालिका, तनहुँ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
१४. गण्डकी प्रदेश तनहुँ व्यास नगरपालिका, तनहुँ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
१५. गण्डकी प्रदेश तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँ २०८१/८२ भएको २०८१ असार ७ गते शुक्रबार २०८१-३-२७ विस्तृतमा
१६. गण्डकी प्रदेश तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
१७. गण्डकी प्रदेश तनहुँ ऋषिङ्ग गाउँपालिका, तनहुँ २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-२८ विस्तृतमा
१८. गण्डकी प्रदेश तनहुँ घिरिङ गाउँपालिका, तनहुँ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
१९. गण्डकी प्रदेश तनहुँ देवघाट गाउँपालिका, तनहुँ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
२०. गण्डकी प्रदेश तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
२१. गण्डकी प्रदेश तनहुँ बन्दिपुर गाउँपालिका, तनहुँ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१६ विस्तृतमा
२२. गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका, गोरखा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-३१ विस्तृतमा
२३. गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका, गोरखा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-२५ विस्तृतमा
२४. गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका, गोरखा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
२५. गण्डकी प्रदेश गोरखा आरूघाट गाउँपालिका, गोरखा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
Showing 1 to 25 of 85 entries | Takes 0.15 seconds to render