हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश दोलखा जिरी नगरपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश दोलखा गौरीशङ्कर गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश दोलखा मेलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ३ गते आइतबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश दोलखा विगु गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार २५ गते सोमबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
९. बागमती प्रदेश दोलखा शैलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 1.05 seconds to render