हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित महा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५ जेठ २० गते आइतबार १५:४४:०० बजे

परिपत्र सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित महा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित महा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । २०७५ जेठ २० गते आइतबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन