हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अा‍.ब. २०७५/७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकाे बैठकमा उपस्थति सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५ पौष ६ गते शुक्रबार ११:२७:०० बजे

अा‍.ब. २०७५/७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकाे बैठकमा उपस्थति सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अा‍.ब. २०७५/७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकाे बैठकमा उपस्थति सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) २०७५ पौष ६ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन