हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्बन्धमा ।(उल्लेखित सबै )

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५ पौष ५ गते बिहीबार १०:४०:०० बजे

प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्बन्धमा ।(उल्लेखित सबै )

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्बन्धमा ।(उल्लेखित सबै ) २०७५ पौष ५ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन