हाईलाईट:
/ समायोजन

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५

मन्त्रालय २०७५ पौष ३ गते मंगलबार १४:०९:०० बजे

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ २०७५ पौष ३ गते मंगलबार फाईल भेटिएन

थप समायोजन