हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ पौष १ गते आइतबार १५:२६:०० बजे

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । २०७५ पौष १ गते आइतबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन