हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षा गाेषठीमा सहभागिता गरार्इदिनुहुने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्याहरु सबै ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ मंसिर २६ गते बुधबार १५:३९:०० बजे

राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षा गाेषठीमा सहभागिता गरार्इदिनुहुने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्याहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षा गाेषठीमा सहभागिता गरार्इदिनुहुने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्याहरु सबै । २०७५ मंसिर २६ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन