हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु ।

सङ्घीय मामिला शाखा २०७५ आश्विन १९ गते शुक्रबार १३:१९:०० बजे

अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । २०७५ आश्विन १९ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन