हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै ।

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५ आश्विन १९ गते शुक्रबार १३:१६:०० बजे

तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । २०७५ आश्विन १९ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन