हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

संशाेधित नेपाल गुणस्तर ४० सम्बन्धमा - श्री सबै विभागहरु / सबै स्थानीय तहहरु ।

विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५ आश्विन १४ गते आइतबार १५:५९:०० बजे

संशाेधित नेपाल गुणस्तर ४० सम्बन्धमा - श्री सबै विभागहरु / सबै स्थानीय तहहरु ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. संशाेधित नेपाल गुणस्तर ४० सम्बन्धमा - श्री सबै विभागहरु / सबै स्थानीय तहहरु । २०७५ आश्विन १४ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन