हाईलाईट:
/ प्रशासन पत्रिका

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५६, अङ्‍क १, पूर्णाङ्‍क १३९, २०८१ असार)

प्रशासन सुधार महाशाखा २०८१ असार २६ गते बुधबार १८:२३:४७ बजे

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५६, अङ्‍क १, पूर्णाङ्‍क १३९, २०८१ असार)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५६, अङ्‍क १, पूर्णाङ्‍क १३९, २०८१ असार) २०८१ असार २६ गते बुधबार

थप प्रशासन पत्रिका