हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आ.व. २०८१/०८२ को कृषि तर्फका कार्यक्रम सम्बन्ध ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ असार २ गते आइतबार १६:३३:४१ बजे

आ.व.  २०८१/०८२ को कृषि तर्फका कार्यक्रम सम्बन्ध ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आ.व. २०८१/०८२ को कृषि तर्फका कार्यक्रम सम्बन्ध । २०८१ असार २ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन