हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०१/२७ को निर्णय अनुसार रा.प.प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा कामकाजमा खटाइएको विवरण

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१ बैशाख ३१ गते सोमबार १९:५२:२३ बजे

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०१/२७ को निर्णय अनुसार रा.प.प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा कामकाजमा खटाइएको विवरण

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०१/२७ को निर्णय अनुसार रा.प.प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा कामकाजमा खटाइएको विवरण २०८१ बैशाख ३१ गते सोमबार

थप सूचना/समाचार