हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१ बैशाख ३१ गते सोमबार १९:२७:२६ बजे

सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण सञ्चालन सम्बन्धी सूचना २०८१ बैशाख ३१ गते सोमबार

थप सूचना/समाचार