हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बाल अधिकार समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धमा । (नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु - सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० माघ १८ गते बिहीबार ११:०७:४८ बजे

बाल अधिकार समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धमा । (नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु - सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बाल अधिकार समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धमा । (नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु - सबै) २०८० माघ १८ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन