हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा - नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु (सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० माघ १७ गते बुधबार १६:३२:३६ बजे

विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा - नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु (सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा - नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु (सबै) २०८० माघ १७ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन