हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०८० माघ ५ गते शुक्रबार १४:२५:४६ बजे

समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धमा ।  (श्री स्थानीय तहहरु, सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, सबै) २०८० माघ ५ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन