हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

जानकारी सम्बन्धमा । (श्री नगरपालिका / गाँउपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० पौष २३ गते सोमबार १२:५६:४३ बजे

जानकारी सम्बन्धमा । (श्री नगरपालिका / गाँउपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री नगरपालिका / गाँउपालिका सबै) २०८० पौष २३ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन