हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

रिक्त दरवन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग सबै)

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० पौष ६ गते शुक्रबार १२:३५:५० बजे

रिक्त दरवन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रिक्त दरवन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग सबै) २०८० पौष ६ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन