हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु- तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका २२ जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै )

अन्य निकाय २०८० पौष ५ गते बिहीबार १३:३७:१२ बजे

तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु- तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका २२ जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै )

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु- तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका २२ जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै ) २०८० पौष ५ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन