हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (सुचिमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै)

श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८० पौष ४ गते बुधबार १६:०८:२६ बजे

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (सुचिमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (सुचिमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै) २०८० पौष ४ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन