हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

संभाव्य परियोजना प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा (सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु)।

योजना तथा अनुगमन शाखा २०८० पौष ३ गते मंगलबार १३:२०:२७ बजे

संभाव्य परियोजना प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा (सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु)।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. संभाव्य परियोजना प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा (सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु)। २०८० पौष ३ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन