हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) वा सो सरह कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा ।(पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु)

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० मंसिर २२ गते शुक्रबार १४:२७:३९ बजे

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) वा सो सरह कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) वा सो सरह कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा ।(पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु) २०८० मंसिर २२ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन