हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

समपूरक तथा विशेष अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धमा (संलग्न सूचीका स्थानीयतहहरु सबै)।

योजना तथा अनुगमन शाखा २०८० आश्विन ४ गते बिहीबार १६:२४:०६ बजे

समपूरक तथा विशेष अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धमा (संलग्न सूचीका स्थानीयतहहरु सबै)। 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. समपूरक तथा विशेष अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धमा (संलग्न सूचीका स्थानीयतहहरु सबै)। २०८० आश्विन ४ गते बिहीबार
२. अनलाइन माध्यमबाट गरिने सर्वेक्षणको प्रश्नावली २०८० आश्विन ४ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन