हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

रिक्त स्थानीय तहमा खटिन इच्छुक कर्मचारीहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० भाद्र २४ गते आइतबार १५:०९:४७ बजे

रिक्त स्थानीय तहमा खटिन इच्छुक कर्मचारीहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना


Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रिक्त स्थानीय तहमा खटिन इच्छुक कर्मचारीहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना। २०८० भाद्र २४ गते आइतबार
२. रिक्त गाउँपालिका सूची २०८० भाद्र २६ गते मंगलबार
३. रिक्त नगरपालिका सूची २०८० भाद्र २६ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार