हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन समम्बन्धमा - स्थानीय तहहरु (सबै)

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० असार १० गते आइतबार ११:३९:४१ बजे

जानकारी सम्बन्धमा - स्थानीय तहहरु (सबै)


Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन समम्बन्धमा - स्थानीय तहहरु (सबै) २०८० असार १० गते आइतबार

थप सूचना/समाचार