हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि आवेदन दिने समबन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ बैशाख १२ गते सोमबार ०६:०४:०७ बजे

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि आवेदन दिने समबन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । अनलाईन आवेदन दिनको लागि शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन प्रणाली santati.mofaga.gov.np मा Click गर्नुहोस ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि आवेदन दिने समबन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । २०७९ बैशाख १२ गते सोमबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति