हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ फाल्गुण ८ गते आइतबार १६:२६:१९ बजे

अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान। २०७८ फाल्गुण ८ गते आइतबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति