हाईलाईट:
/ तालिम मोड्‍युल

फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

क्षमता विकास महाशाखा २०७८ पौष १४ गते बुधबार १३:३३:४३ बजे

फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । २०७८ पौष १४ गते बुधबार

थप तालिम मोड्‍युल