हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै निकाय) ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ आश्विन ७ गते बिहीबार १३:०३:३३ बजे

MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै निकाय) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै निकाय) । २०७८ आश्विन ७ गते बिहीबार
२. MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै निकाय) । २०७८ आश्विन ७ गते बिहीबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति