हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

JDS (2022) छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आब्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ भाद्र २२ गते मंगलबार ११:५७:४७ बजे

JDS (2022) छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आब्हान ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. JDS (2022) छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आब्हान । २०७८ भाद्र २२ गते मंगलबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति