हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

तालिम छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७ चैत्र ३० गते सोमबार १४:०९:५८ बजे

तालिम छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. तालिम छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । २०७७ चैत्र ३० गते सोमबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति