हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जि.स.स. सबै )।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५ जेठ २५ गते शुक्रबार ११:५८:०० बजे

निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जि.स.स. सबै )।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जि.स.स. सबै )। २०७५ जेठ २५ गते शुक्रबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन