साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७ जेठ १८ गते आइतबार १५:५४:१७ बजे

सूचना !

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका देहायका कर्मचारीहरुलाई मिति २०७७।०२।१८ को नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को निर्णय अनुसार देहाय बमोजिम कामकाज गर्न तोकिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पत्र डाउनलोड गर्नको लागी सम्बन्धित व्यक्तिको नामको दायाँ तर्फ रहेको डाउनलोड मा Click गर्नुहोला । (मोबाईलबाट खोल्दै हुनुहुन्छ भने Table लाई बाँया तर्फ स्क्रोल गर्नुहोला)

कामकाज गर्न तोकिएको कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

कमचारीको नाम थर

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

तह

काम काज गर्न तोकिएको निकाय

पत्र डाउनलोड

श्री सन्तोष कुमार चौधरी

असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह

सिभिल चौथो

दुहवी नगरपालिका, सुनसरी

डाउनलोड

श्री छवीलाल राई

असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह

सिभिल चौथो

खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभा

डाउनलोड

श्री नरेन्द्र राई

खा.प.स.टे (स्यानिटरी)

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह

सिभिल चौथो

सिलिचोङ गाँउपालिका, संखुवासभा

डाउनलोड

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार