साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६ असोज ५ गतेको फैसला अनुसार ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा सिफारिस हुने उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

बढुवा शाखा २०७७ भाद्र १० गते बुधबार

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६ असोज ५ गतेको फैसला अनुसार ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा सिफारिस हुने उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना