छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव(लेखा), राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ८०-२०७६/७७, निर्णय मिति:२०७६/१०/१ )

बढुवा शाखा २०७६ माघ १९ गते आइतबार

बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना