छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ बढुवा सुचना

उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय श्रेणी, नेपाल इन्जनियरिङ सेवा, कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली । ( बढुवा सुचना नं. ७६-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७८-५-२० )

बढुवा शाखा २०७८ भाद्र २४ गते बिहीबार

कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना